Informacja o osobach i instytucjach do których można się zgłosić w sytuacjach wymagających pomocy psychologiczno-pedagogicznej i wychowawczej:

• nauczyciele poszczególnych oddziałów, psycholog, wicedyrektor i dyrektor przedszkola
• Poradnia zdrowia Psychicznego ul Kickiego 24 (Tel 22 810 44 36)
• Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 16 (ul Siennicka 40; Tel. 22 610 21 22)
• Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 4 (Praga, ul. Mińska 1/5; Tel. 22 810 20 29)
• Stowarzyszenie dla Rodzin (Targówek i Praga, ul. Ząbkowska 39, ul. Pszczyńska 26/57, ul. Nowodworska 35/51)
• Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – siedziba Zarządu Oddziału Mazowieckiego (konsultacje psychologiczne i psychiatryczne, Śródmieście, ul. Marszałkowska 34/50, tel. 22 826 27 15)
• Stowarzyszenie Wspólne Podwórko (konsultacje psychologiczne i wsparcie krótkoterminowe, Wawer, ul. Chrzanowskiego 13)
• Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę - Centrum Pomocy Dzieciom ul.Przybyszewskiego20/24
• Komisariat Policji, ul. Grenadierów 73/75, Tel. 22 603 76 55
• Straż Miejska ul Kobielska 6
• Specjalistyczne Punkty Konsultacyjne http://www.spk.waw.pl,
• Dzielnicowe Centrum ds. Integracji w Dzielnicy Praga Południe http://edukacja.warszawa.pl/specjalne-potrzeby-edukacyjne/dci-praga-poludnie
• Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia- ul. Korotyńskiego 13
• Poradnia Telefoniczna "Niebieskiej Linii" 22 668-70-00
• Poradnia działa 7 dni w tygodniu w godzinach 12.00 - 18.00; dyżury pełnią przeszkoleni
• 800 100 100 telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę – bezpłatne konsultacje telefoniczne dla rodziców, nauczycieli i specjalistów w godzinach 13- 15