PREZYDENT MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Szanowni Rodzice,

Rozpoczynamy nowy rok szkolny w Warszawie. Ponad 220 tysięcy uczniów przystąpi do nauki, a w ich rozwoju wspierać ich będzie ponad 30 tysięcy warszawskich nauczycieli. Szkoła to ważne miejsce wspierające rodziców w jak najlepszym rozwoju swoich dzieci. Miejsce w którym zdobywają wartościową wiedzę, kształtują pozytywne postawy i nawyki, uczą się życia społecznego. Chcemy też aby uczyły się krytycznego myślenia, wyrażania własnych opinii, poszanowania demokracji, otwartości na świat.

Od wielu lat warszawscy uczniowie osiągają najlepsze w kraju wyniki na egzaminach kończących poszczególne etapy edukacyjne oraz liczne sukcesy w skali międzynarodowej. To zasługa szkół, jak i rodzinnych domów. Chcemy wysoką jakość warszawskiej edukacji podtrzymywać i rozwijać w latach następnych. Współdziałanie rodziców i nauczycieli przynosi synergiczne pożytki w tym, jak i w innych obszarach funkcjonowania szkoły. Zaufanie między rodzicami i nauczycielami jest warunkiem skutecznej pracy szkół. Uważam, że przeszliśmy z powodzeniem taką próbę w czasie nauczycielskich strajków w zeszłym roku szkolnym, za co bardzo dziękuje. Cieszę się ze zwiększonej, wywołanej reformą oświatową, aktywności rodziców na rzecz szkół swoich dzieci. Nie dajmy się jednak jako środowiska nauczycielskie i rodzicielskie podzielić, czego próby niestety obserwujemy. Mimo różnych opinii funkcjonujących na temat edukacji i wychowania mamy wspólny cel, którym jest dobro dziecka. Warszawa jest dla wszystkich, niech to staje się oczywistością już od przedszkoli i szkół.

Nowy rok szkolny będzie kolejnym trudnym rokiem dla społeczności szkolnych. Zwłaszcza dla uczniów pierwszych klas szkół ponadpodstawowych, którzy staną przed wyzwaniami związanymi z obecnością w szkołach podwójnego rocznika. Jako samorząd będziemy ograniczać negatywne skutki tych zmian, wynikających z reformy oświatowej. Inwestujemy dodatkowe środki w warszawską oświatę, co przejawia się m.in. w bezpłatnych przedszkolach, bezpłatnym doskonaleniu zawodowym dla nauczycieli, najwyższych w kraju dodatkach płacowych dla kadry oświatowej, bezpłatnej dodatkowej ofercie opiekuńczej i edukacyjnej w czasie wakacji i ferii, czy bogatej palecie finansowanych z budżetu miasta zajęć pozalekcyjnych, pozaszkolnych oraz tych realizowanych przez organizacje pozarządowe i uczelnie. Rozwijamy bazę oświatową, w najbliższych latach zbudujemy kilkadziesiąt nowych przedszkoli i szkół, a wiele następnych rozbudowujemy i modernizujemy. Wydatki oświatowe Warszawy z każdym rokiem rosną i są jedną z największych pozycji w budżecie miasta. W 2019 roku wyniosą 4,9 mld zł. Niestety ostatnie decyzje rządu przerzucające na barki samorządów terytorialnych skutki reformy oświatowej oraz istotnej części nauczycielskich podwyżek, powodują, że pomimo ciągłego wzrostu nakładów miasta na edukację realizacja wielu zamierzeń będzie bardzo trudna. Oświata pozostanie jednak moim priorytetem, a Państwa głos będzie dla władz miasta ważny przy tworzeniu programów rozwoju warszawskiej edukacji w ramach Strategii

Warszawa 2030.

Życzę dobrego nowego roku szkolnego.                                                       

Rafał Trzaskowski