Plan działań wychowawczych

Drodzy Rodzice,

w załączniku poniżej przedstawiamy Plan działań wychowawczych  i profilaktycznych na rok szkolny 2020/2021

Statut

Statut Przedszkola obowiązujący w roku szkolnym 2019/2020

Statut Przedszkola

Raport z ewaluacji wewnętrznej

Raport z Ewaluacji wewnętrznej "Rodzice są partnerami przedszkola", rok szkolny 2019/2020.

Raport

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NA LATA 2014 - 2019

W roku szkolnym 2016/2017 wraz z rodzicami ustalono dwa kierunki pracy Przedszkola:

  • Wychowanie do wartości
  • Książka moim przyjacielem - rozwijanie czytelnictwa

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA

"Tęczowego Przedszkola"

na lata 2014 - 2019

     Przedszkole to zespół ludzi małych i dużych, którzy powinni być partnerami we wszystkich działaniach, bo tylko wspólne zaangażowanie całej społeczności przedszkolnej przyniesie oczekiwane rezultaty. Współpraca powinna uwzględniać potrzeby wszystkich i wyznaczać kierunek pracy

MISJA PRZEDSZKOLA

Przedszkole pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i edukacyjne.

Wspomaga wszechstronny rozwój dziecka odpowiednio do jego indywidualnych potrzeb i możliwości. Tworzy bezpieczne warunki do wspólnej zabawy i nauki.

Promuje dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie oraz buduje poczucie tożsamości regionalnej i narodowej. Rozwija kompetencje społeczne, a także uczy odróżniać dobro od zła.

Wprowadza dzieci w świat uniwersalnych wartości przez wspólne ustalanie „Kodeksu Przedszkolaka”

Pełni funkcję doradczą wobec rodziców, wspiera ich działania wychowawcze.

Stwarza rodzicom poczucie współdecydowania o ważnych sprawach przedszkola.

W naszym przedszkolu, każde dziecko czuje się bezpieczne szczęśliwe i osiąga sukces na miarę swoich możliwości.

WIZJA PRZEDSZKOLA

Dziecko w naszym przedszkolu:

         poznaje swoje prawa i obowiązki,

         uczy się jak być dobrym i wartościowym człowiekiem

  •           ma możliwość wszechstronnego rozwoju, by umiało być twórcze, samodzielne aktywne poznawczo, dobrze przygotowane do      podjęcia nauki w szkole

         uczy się przez działanie, może wykazać własna inicjatywę

         poznaje zasady szeroko rozumianego bezpieczeństwa

         stosuje na codzień  Kodeks Przedszkolaka

CELE KONCEPCJI  PRZEDSZKOLA:

1.     Zapewnienie wychowankom bezpiecznego pobytu w przedszkolu,

2.     Doskonalenie procesów wspomagania rozwoju i edukacji dzieci,

3.     Podnoszenie efektywności działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej,

4.     Stwarzanie dzieciom możliwości do podejmowania różnorodnej aktywności i rozwijania swoich umiejętności i zainteresowań,

5.     Wspomaganie rozwoju dzieci z uwzględnieniem ich możliwości psychofizycznych i potrzeb rozwojowych - opracowanie i wdrożenie systemu pomocy psychologiczno - pedagogicznej

6.     Promowanie wartości wychowania przedszkolnego w środowisku lokalnym.

7.     Stwarzanie atmosfery bezpieczeństwa i zaufania w środowisku rodzinnym i przedszkolnym.

8.     Wspomaganie rodziców w wychowaniu dziecka.

9.     Osiągnięcie przez dziecko stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej.

10.  Współpraca ze środowiskiem lokalnym,

11.  Dążenie do szanowania praw dzieci wynikających z Konwencji Praw Dziecka

12.  Efektywne angażowanie rodziców do realizacji zadań określonych w koncepcji.

 

PRIORYTETY:

Bezpieczeństwo – jest warunkiem zdrowia psychicznego i fizycznego oraz prawidłowych postaw dzieci, pracowników i rodziców. Wpływa na tempo rozwoju dzieci.

1.     Zdrowy tryb życia, zdrowa żywność, ruch na świeżym powietrzu, wycieczki krajoznawcze, spacery, obserwacje przyrody,

2.     Teoretyczne poznanie zagrożeń i niebezpieczeństw na drodze, w kontaktach z nieznajomymi, na podwórku przedszkolnym i domowym,

3.     "Dbam o siebie i innych" - kierowanie się zasadami bezpieczeństwa i zdrowia

4.     "Ja i moje relacje z innymi" - stwarzanie dziecku właściwej atmosfery wychowawczej opartej na życzliwości, rozumieniu, właściwej akceptacji,

5.     Współpraca z rodziną dziecka i najbliższym środowiskiem,

6.     Aktywny udział rodziców w uroczystościach i imprezach przedszkolnych - kultywowanie tradycji przedszkolnych, narodowych i kulturowych.

7.     Podnoszenie świadomości pedagogicznej rodziców.

Twórczość – wyrażana w aktywności, myśleniu i odkrywaniu, wpływa na tempo i jakość rozwoju dzieci oraz trafność ich wyborów i decyzji a także korzystnych rozwiązań.

1.     Wspólna praca i zabawa nauczyciela wraz z dziećmi

2.     Aktywne uczestnictwo w konkursach plastycznych, muzycznych, teatralnych (reprezentowanie przedszkola na zewnątrz)

3.     Kalendarz imprez tematycznie związany z zachowaniem tradycji i porami roku

4.     Wystawy prac plastycznych

5.     Teatrzyki, przedstawienia w wykonaniu dzieci

 

Samodzielność -  stanowi podstawę radzenia sobie w życiu, przyczynia się do umiejętności i jakości podejmowanych zadań.

       1.     Uczenie się poprzez zabawę

       2.     Oferty dzieci

       3.     Samodzielne poszukiwanie rozwiązań

      4.     Dbanie o własny wygląd

      5.     Samodzielnie myślę

      6.     Sam rysuję, śpiewam, tańczę

 

Wspomaganie rozwoju dziecka – dążenie do zaspokajania potrzeb dziecka na miarę jego możliwości.

$    1.     Uwzględnianie potrzeb i możliwości psychofizycznych dzieci

      2.     Doskonalenie warunków do wspomagania wszechstronnego rozwoju dziecka – „Mam własne spojrzenie na świat”

      3.     Rozszerzanie i podtrzymywanie bliskich kontaktów z dziećmi innych przedszkoli.

 

MODEL ABSOWLWENTA

         Potrafi zgodnie funkcjonować w zabawie i sytuacjach zadaniowych

         Jest samodzielny i zaradny

         poprawnie komunikuje się z dziećmi i dorosłymi

         Jest sprawny fizycznie

         Dba o bezpieczeństwo swoje i innych w domu, przedszkolu, na placu zabaw

         Jest twórczy, potrafi wyrażać się w różnych formach: plastycznej, muzycznej, teatralnej

         Jest gotowy do podejmowania wysiłku intelektualnego i sprostania obowiązkom szkolnym

         Ma wiedzę na temat świata przyrody, zna podstawowe zasady ochrony środowiska

         Ma wiedzę o najbliższym środowisku społeczno-kulturowym

         Ma świadomość tożsamości rodzinnej, narodowej, i obywatelskiej

 

METODY PRACY Z DZIECKIEM

 

Do realizacji obowiązujących treści programowych wychowania przedszkolnego wykorzystywane są metody aktywne, problemowe i twórcze. Wszystkie metody uwzględniają podstawową formę aktywności tj. zabawę. Organizacja pracy nauczyciela z wykorzystaniem podstawowych metod przyczynia się do wielostronnego rozwoju dziecka.

        ·        Metoda „Dziecięca matematyka” E.Gruszczyk-Kolczyńskiej i E. Zielińskiej

        ·        Metoda „Dobrego Startu” Bogdanowicz

        ·        Promowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia

        ·        Rozwijanie pożądanych cech charakteru przez:

- opracowanie grupowego kodeksu zachowań

- przybliżanie dzieciom praw dziecka

- opowiadanie bajek w kontekście kształconych cech charakteru

- wprowadzenie i modyfikowanie systemów motywacyjnych zgodnie    możliwościami i potrzebami dzieci

      ·        Uczenie dzieci wyrażania uczuć i emocji

- wykorzystanie naturalnych sytuacji do rozpoznawania i radzenia sobie z emocjami

- wykorzystanie literatury i zbaw do rozpoznawania i nazywania emocji

- rozwijanie odporności emocjonalnej przez uczestnictwo w przedstawieniach artystycznych

     ·        Techniki twórczego myślenia

     ·        Pedagogika zabawy

     ·        Metoda ruchu rozwijającego W. Sherborne

     ·        Metoda projektu

     ·        Metody aktywizujące

REALIZOWANE PROGRAMY

      ·        „Od zabawy do nauki” - praca zbiorowa zgodna z Podstawą Programową

      ·        „Uśmiech dziecka”- autorski program adaptacyjny

- organizowanie warunków działalności przedszkola zapewniających poczucie bezpieczeństwa i akceptacji przedszkola przez dzieci i rodziców

      ·        „Mój zdrowy świat” – program autorski

      ·        „Chronimy Dzieci” – współpraca z fundacją „Dzieci Niczyje”

      ·        „Partnerskie Przedszkole”

      ·        „Miejski program ekologiczny” m.st. Warszawy

      ·        „Zdrowo jemy – zdrowo rośniemy”

      ·        „Przedszkolak bezpieczny w środowisku”

AKCJE CHARYTATYWNE

      ·        Pola Nadziei

      ·        Współpraca z domem dziecka

      ·        Współpraca ze schroniskiem dla zwierząt

      ·        Udział w akcjach charytatywnych organizowanych w naszym środowisku lokalnym

CHARAKTERYSTYKA PLACÓWKI

Baza

Przedszkole wyposażone jest w sposób zapewniający bezpieczne warunki pobytu dzieci w przedszkolu.

Kadra

W pełni przygotowana do spełniania funkcji dydaktyczno – wychowawczych i opiekuńczych

Wszyscy pracownicy zostali przeszkoleni z zakresu praw dziecka i zasad postępowania zgodnie z procedurami programu „Chronimy Dzieci”

Cały personel przedszkola uczestniczy w programie „Zdrowo jemy – zdrowo rośniemy”

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

       ·        Przedszkole systematycznie współdziała z rodzicami. Wśród form takiego współdziałania znajdują się między innymi uroczystości i zajęcia integracyjne dla dzieci i rodziców, prowadzone w poszczególnych grupach wiekowych.

       ·        Rodzice mogą obserwować swoje dzieci w działaniu i włączyć się w różne aktywności. Ponadto współdecydują w sprawach przedszkola i wyrażają swoją opinię na temat jego pracy. Mają wpływ na koncepcję pracy placówki.

        ·        Placówka dba o częste kontakty między przedszkolem a domem. Nauczyciele wspierają rodziców w wychowaniu dzieci oraz zapewniają skuteczny przepływ informacji. Sprzyja to ujednoliceniu procesu wychowania i edukacji dzieci.         ·        Wsparcie, życzliwość i akceptacja rodziców ułatwiają podejmowanie konstruktywnych działań na rzecz jakości pracy przedszkola.

       ·        Rodzice mają możliwość przedstawienia swoich pasji oraz opowiadania o swoim zawodzie w czasie spotkań z przedszkolakami.

       ·        Przedszkole włącza się w różnorodne inicjatywy na rzecz środowiska, uwzględniając jego potrzeby i możliwości. Dzieci i rodzice biorą czynny udział w akcjach charytatywnych.

        ·        Podejmowane są działania będące przejawem troski o środowisko naturalne, takie jak „Sprzątanie świata” czy selektywna zbiórka odpadów.

       ·        Rodzice są zachęcania do udziału w ogólnopolskiej akcji „Cała Polska czyta dzieciom”, na terenie przedszkola.

 

WSPÓLPRACA ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM ORAZ INSTYTUCJAMI WSPIERAJĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ PRZEDSZKOLA

Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną

     ·        Diagnozowanie poziomu rozwoju dziecka, jego potrzeb i możliwości oraz ewentualnych zaburzeń rozwojowych    

         Udzielanie rodzicom i nauczycielom wskazówek do pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

    ·        Pomoc nauczycielom w opracowaniu i realizowaniu indywidualnych planów działań wspierających

Współpraca z Biblioteką Publiczną

    ·        Kontynuowanie wieloletniej współpracy – udział w formach proponowanych przez panie bibliotekarki: poznawanie zasad funkcjonowania biblioteki jako instytucji. Współpraca ma na celu zachęcanie dzieci do sięgania po książki, wyrabianie nawyku czytelnictwa u dzieci.

Współpraca ze Szkołą Podstawową Nr 120

     ·        Kontynuowanie dotychczasowych form współpracy: poznanie budynku szkoły i jej pomieszczeń, spotkania z uczniami i nauczycielami klas I-III, kształtowanie u dzieci pozytywnego nastawienia do szkoły.

Współpraca z Fundacją „Dzieci Niczyje”

      ·        Uzyskanie certyfikatu fundacji „Chronimy Dzieci”

      ·        Opracowanie procedur obowiązujących w pracy z dziećmi.

WSPÓLPRACA Z INNYMI PLACÓWKAMI OŚWIATOWYMI

      ·        Współpraca z siecią przedszkoli: Nr 143; 166; 220; 407

      ·        Udział w konkursach, przeglądach, których celem jest rozwijanie uzdolnień i zainteresowań dzieci, konkursach plastycznych, muzycznych, tanecznych, literackich a także organizowanie podobnych spotkań w naszym przedszkolu

WSPÓLPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI

$     ·        Straż Miejska – cykliczne spotkania połączone z pokazem i pogadanką na temat bezpieczeństwa

       ·        Liceum Medyczne – pokazy udzielania pierwszej pomocy

       ·        Gabinet Stomatologiczny –higiena jamy ustnej  nauka prawidłowego mycia zębów

$     ·        Straż Pożarna – poznanie pracy strażaka

       ·        Policja – poznanie pracy policjanta, spotkania z przedstawicielem, udział w konkursach organizowanych przez Komendę

       ·        Ośrodek Pomocy Społecznej

       ·        Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna – realizowanie programu „Chrońmy się przed kleszczami wszelkimi sposobami”

$     ·        OSiR – udział w Międzyprzedszkolnej Olimpiadzie Przedszkolaków

PROMOCJA PRZEDSZKOLA

·        Aktualizowanie strony internetowej

      ·        Eksponowanie w holu przedszkola pucharów, dyplomów i podziękowań otrzymanych przez przedszkole

$    ·        Prezentacja dziecięcych prac plastycznych w przedszkolu i poza nim

      ·        Udział w konkursach, przeglądach, wystawach prac plastycznych, olimpiadach sportowych

      ·        Organizowanie uroczystości, festynów rodzinnych, spotkań świątecznych, jubileuszy

      ·        Upowszechnianie informacji o placówce w biuletynach i folderach

KRYTERIA SUKCESU:

W naszym przedszkolu dziecko:

•        Rozwija się twórczo

•        Ma możliwość indywidualnego rozwoju i osiąga sukces

•        Uczy się dostrzegać swoje mocne strony

•        Buduje pozytywny obraz samego siebie

•        Uczy się dostrzegać potrzeby innych

•        Poznaje swoje prawa i obowiązki

•        Czuje się bezpiecznie

•        Postępuje zgodnie z ustalonymi zasadami

W naszym przedszkolu rodzice:

•        Uzyskują pomoc specjalistów

•        Otrzymują obiektywną informacje nt. postępów i niepowodzeń dziecka

•        Mogą mówić otwarcie o swoich spostrzeżeniach nt. pracy przedszkola

•        Mają możliwość bezpośredniej rozmowy z nauczycielem o trudnych sprawach wychowawczych

•        Mogą czynnie uczestniczyć w życiu przedszkola

•        Czynnie wspierają przedszkole w jego działaniach

•        Udzielają pomocy finansowej dla przejawianych inicjatyw, oferująwszechstronną pomoc

•        Akceptują i uczestniczą w programie "Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy”

•        Współdecydują o organizacji bezpiecznych warunków pobytu dzieci w przedszkolu

W naszym przedszkolu nauczyciele:

•        Dbają o bezpieczeństwo dzieci

•        Aktywnie realizują zadania przedszkola określone w dokumentach

          wewnętrznych przedszkola

•        Podejmują działania innowacyjne, są aktywni i twórczy

•        Piszą i realizują programy własne, dostosowane do potrzeb grupyi placówki

•        Współpracują z rodzicami i środowiskiem lokalnym

•        Doskonalą swoją wiedzę i zbierają nowe doświadczenia poprzezuczestnictwo w licznych kursach i szkoleniach

•        Wszyscy nauczyciele wykorzystują metody aktywne w pracy

•        Nauczyciele uzyskują status nauczyciela kontraktowego, mianowanego,dyplomowanego

•        Pozyskują rodziców do efektywnych działań na rzecz przedszkola

•        Monitorują efektywność własnej pracy

•        Dzielą się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami

•        Opracowują wspólnie z dziećmi „Kodeks zachowań”

•        Przybliżają dzieciom ich prawa

•        Rozwijają u dzieci pożądane cechy charakteru poprzez wykorzystaniebajek, zabaw, modyfikowanie systemów motywacyjnych zgodnie

          z potrzebami dzieci

•        Realizowanie programu profilaktyki przedszkola

•        Realizacja programu dbam o własne zdrowie

KIERUNKI PRACY

2014/2015

$              1.     Rozwijanie sprawności i aktywności ruchowej dzieci

$              2.     Praca w zespołach – wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci

2015/2016

1.       Dziecko zdrowe i bezpieczne – Promowanie zdrowego stylu życia oraz

kształtowanie poczucia bezpieczeństwa dzieci w przedszkolu i poza nim.

2.       Edukacja matematyczna – Skuteczna i przyjazna dziecku. Stwarzanie

warunków do edukacji matematycznej aby stała się ona skuteczna i przyjazna dla dziecka.

$          3.     Współpraca z rodzicami podstawą funkcjonowania przedszkola - Stwarzanie warunków do uczestnictwa rodziców  w życiu przedszkola.

              4.     Upowszechnianie czytelnictwa u dzieci - Stwarzanie warunków do zaciekawienia książką.

EWALUACJA I KRYTERIA SUKCESU

Ewaluacja skuteczności i efektywności wdrożonych działań nastąpi poprzez monitorowanie osiąganych efektów pracy w kolejnych latach.

Modyfikowanie założeń niniejszej koncepcji umieszczane jest w Rocznym Planie Pracy Przedszkola, który jednocześnie uwzględnia kierunki polityki oświatowej państwa ustalone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na każdy rok szkolny.

 

Koncepcję opracował zespół nauczycieli Przedszkola Nr 235 w składzie: 

Teresa Janek, Elżbieta Sikora, Małgorzata Trojanowska, Marzena Fijałkowska.