Instrukcja dla kandydatów

kandydaci

Weryfikacja tożsamośći

Ogłoszenie RODO

INFORMACJA DYREKTORA

 

Szanowni Państwo,
Informuję, iż w Przedszkolu nr 235 „Tęczowe Przedszkole” w Warszawie obowiązuje wiele dokumentów dot. organizacji zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom. Dokumenty te to głównie: Statut przedszkola, Procedury bezpieczeństwa w przedszkolu , instrukcja ogólna BHP, instrukcja bezpieczeństwa pożarowego dla przedszkola, regulamin dotyczący postępowania w sprawie wypadku w przedszkolu,  itp.
Dokumenty  dotyczące procedury bezpieczeństwa w przedszkolu wraz z wykazem ważnych telefonów oraz informacja o osobach i instytucjach, do których można się zgłosić w sytuacjach wymagających pomocy psychologiczno–pedagogicznej i wychowawczej zostały umieszczone na stronie internetowej przedszkola w zakładce dla rodziców.  Zebrania z rodzicami naszych wychowanków , na temat procedury bezpieczeństwa w przedszkolu odbyły się w dniu 22.05.2019 roku.
Informuję ponadto o tym, iż nauczyciele w poszczególnych grupach wiekowych przeprowadzą zajęcia z dziećmi na temat  bezpieczeństwa w przedszkolu,  tj. kształtowania u dzieci umiejętności bezpiecznego i właściwego zachowania się w przedszkolu i poza nim, oraz kształcenie postawy odpowiedzialności za własne bezpieczeństwo,  a także rozwijanie umiejętności i rozróżnianie dobra i zła,  z poszanowaniem drugiego człowieka.
Przypominam Państwu, że w szatniach dziecięcych znajdują się skrzynki, do których można wrzucać anonimowe sygnały, wnioski i opinie.

 

Dyrektor Przedszkola nr 235 „Tęczowe Przedszkole” w Warszawie przy ul. Chroszczewskiej 3/5. informuje, że w czasie organizowanych wydarzeń, uroczystości publicznie otwartych nie mają zastosowania przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO, Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r.) oraz  art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019r., poz. 1231).

Wykonywanie, publikowanie i udostępnianie zdjęć wykonanych przez uczestników wydarzeń, uroczystości otwartych odbywa się na ich własną odpowiedzialność i świadomość konsekwencji wynikających z rozpowszechniania wizerunku innych osób bez ich zgody.

Komunikat

Warszawa, dnia 25 maja 2018r.

INFORMACJA ADMINISTRATORA

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., zwanego dalej RODO informuję, że Administratorem jest Przedszkole Nr 235 „Tęczowe Przedszkole” z siedzibą w Warszawie, przy ul. Chroszczewskiej 3/5 w Warszawie, które przetwarza dane w celu realizacji zadań ustawowych i statutowych.

Dane gromadzone i przetwarzane są w trybie art. 6 ust. 1 lit. c
i art. 9 ust. 2 lit. g (w przypadku 6 latków – obowiązek szkolny) oraz  art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO, w związku z ustawą Prawo Oświatowe i ustawą o Systemie Informacji Oświatowej.

Administrator może przekazać dane osobowe upoważnionym podmiotom tylko na podstawie i w granicach przepisów prawa.

Każda osoba, której dane dotyczą jest uprawniona  w trybie art. 15 RODO do uzyskania dostępu do danych osobowych jej dotyczących, oraz informacji o prawie do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu.

Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w zgodności z art. 77 RODO.

Administrator każdorazowo, podczas pozyskiwania danych osobowych, dopełnia szczegółowego informowania osoby, której dane dotyczą w zgodności z przepisami RODO, dostosowując informację do celu w jakim dane są pozyskiwane, w tym o odbiorcach danych, okresie ich przechowywania, a także w przypadku przetwarzania na podstawie zgody – o konsekwencjach jej wycofania.

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Przedszkolu nr 235 „Tęczowe Przedszkole” jest p. Dawid Czerw, tel. 722-309-224.

                                                                                                                                                                            Teresa Janek

                                                                                                                                                                                     ADMINISTRATOR